rohStrunkovice


Sprava dokumentu

Adobe Acrobat Reader
Microsoft Word Viewer
Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy


1.      Oficiální název

Obec Strunkovice nad Volyňkou

2.      Důvod a způsob založení:

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Obec Strunkovice nad Volyňkou vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zák. č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 12. 12. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18, odst 2, písm. c) zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, výkon státní správy ve svém územním obvodu za podmínek stanovených zákony (hlava VII Ústavy České republiky, § 14 a 21 zákona o obcích).

3.      Organizační struktura

Bližší informace ZDE

4.      Kontaktní spojení:

Korespondenci a dotazy směřujte na:


Obecní úřad Strunkovice nad Volyňkou
č.p. 26
387 01
Česká republika (CZ)
tel: 724 189 606
http://www.strunkovice.cz
e-mail: ou@strunkovice.cz

5.      Případné platby můžete poukázat:

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

24326291/0100

6.      Identifikační údaj IČO:

IČO: 00667854

7.      Identifikační údaj DIČ:

Organizace není plátce DPH.

8.      Rozpočet v tomto roce

Bližší informace ZDE

9.      Žádosti o informace

Pravidla pro postup při zajišťování svobodného přístupu k informacím.

Bližší informace ZDE

10.  Příjem žádostí a další podání:

Místo, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.

Žádosti a další podání je možno podat:

Strunkovice nad Volyňkou 26

11.  Opravné prostředky

Bližší informace ZDE

12.  Formuláře:

Jsou k vyzvednutí na obecním úřadě

13.  Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

Bližší informace ZDE

14.  Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

Bližší informace ZDE.

15.  Sazebník úhrad za poskytování informací

Bližší informace ZDE

16.  Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2003

17.  Seznam organizací

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli navázány na rozpočet povinného subjektu.

Není žádná takováto organizace