rohStrunkovice


Sprava dokumentu

Adobe Acrobat Reader
Microsoft Word Viewer
FILIP Zdeněk, Mgr

 

FILIP Zdeněk, Mgr., starosta obce Strunkovice nad Volyňkou




Při výkonu funkce starosta:
- zastupuje obec navenek,
- připravuje, svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem, a spolu s ověřovateli podepisuje zápis z jednání zastupitelstva obce,
- spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce,
- spolu s místostarostou plní úkoly koordinační a kontrolní povahy při zabezpečování usnesení zastupitelstva obce,
- spolupracuje s předsedy výborů zastupitelstva obce a pomáhá jim při plnění úkolů,
- odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok,
- odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce podle zvláštního zákona,
- organizuje a kontroluje plnění usnesení zastupitelstva,
- řídí činnosti při plnění úkolů obrany, při přípravě na mimořádné události a krizové situace, a při jejich řešení,
- je ze své činnosti odpovědný zastupitelstvu obce,
- může požadovat po Policii ČR spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, a dále při plnění úkolů v oblasti požární ochrany, mimořádných událostí a krizových situací,
- v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů má odpovědnost za organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly a je povinen zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém v souladu s ustanovením § 25 zákona o finanční kontrole.



KONTAKTNÍ ADRESA:

Obecní úřad Strunkovice nad Volyňkou
Mgr. Zdeněk Filip
Strunkovice nad Volyňkou 26
387 01
Česká republika (CZ)
tel: (+420) 724189606
http://www.strunkovice.cz
e-mail: starosta@strunkovice.cz