rohStrunkovice


Sprava dokumentu

Adobe Acrobat Reader
Microsoft Word Viewer
Vzor obecně závazné vyhlášky obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komuná

 

 

 

OBEC Strunkovice nad Volyňkou

 

Obecně závazná vyhláška

obce Strunkovice nad Volyňkou

č. 1/2008,

 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Strunkovice nad Volyňkou

 

 

      Zastupitelstvo obce Strunkovice nad Volyňkou se na svém zasedání dne ……..  usnesením č. … usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území  obce Strunkovice nad Volyňkou, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

 

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 

1) Komunální odpad se třídí na:

 

 

a)      tříděný odpad, kterým je sklo, plast, včetně PET lahví,

b)      železo

c)      objemný odpad

d)      nebezpečné složky komunálního odpadu,

e)      směsný odpad.

 

2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle
odst. 1 písm. a), b), c), d).

 

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

1)      Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

 

2)      Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny u váhy.

 

3)      Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 

 

a)      sklo, barva  zelená,

b)      plasty, PET lahve, barva žlutá

 

 

Čl. 4

Sběr a svoz  nebezpečných složek komunálního odpadu

 

1)      Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2[D1] ) [D2] [D3] je zajišťován dvakrát ročně odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce.

 

 

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

 

1)      Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek … ).

 

2)      Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce

 

 

Čl. 6

Shromažďování směsného odpadu

 

1)      Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou

a)      typizované sběrné nádoby: popelnice a igelitové pytle určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

2)      Stanoviště  sběrných  nádob je místo,  kde jsou  sběrné  nádoby  trvale nebo přechodně

umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

 

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

 

1)      Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

 

2)      Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

 

3)      Pro odložení stavebního odpadu je možné po dohodě s obcí využít pozemky v majetku obce.

 

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 

1)      Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje  Obecně závazná vyhláška obce
č.1/2005 O vybíríní úhrady za shromažďování, zběr, přepravu, třídění, využívání  a odstraňování kom. odpadů od fyzických osob na základě smlouvy. Zároveň se zrušuje obecně závazná vyhláška  1/2003 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Strunkovice nad Volyňkou a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů.

 

2)      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5.6.2008

 

 

 

                                                                                                                   

    ……………….                                                                                  ..……………….    

    Ing. Luděk Saxl                                                                                   Mgr. Zdeněk Filip

      místostarosta                                                                                           starosta

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: ……………………………

 

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: …………………………..    1) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů (Katalog odpadů)  

 

2) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů (Katalog odpadů)  

 


 [D1]

 [D2]

 [D3]2) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů (Katalog odpadů)