rohStrunkovice


Sprava dokumentu

Adobe Acrobat Reader
Microsoft Word Viewer
OBEC ……

OBEC Strunkovice nad Volyňkou

 

Obecně závazná vyhláška

obce Strunkovice nad Volyňkou

č. 2/2008,

 

o místním poplatku ze psů a

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

 

Zastupitelstvo obce Strunkovice nad Volyňkou se na svém zasedání dne ….. usnesením č. … usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

            (1) Obec Strunkovice nad Volyňkou touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“) a  místní poplatek za užívání veřejného prostranství

 

 

            (2) Správu poplatku provádí obecní úřad.

 

poplatek ze psů

 

Čl. 2

Poplatník, předmět poplatku

 

            Osoba poplatníka a předmět poplatku jsou určeny v § 2 zákona č. 565/1990 Sb.,                    o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[1]

 

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 

            (1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu vznik a zánik poplatkové povinnosti do 30  dnů.

 

            (2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, název, sídlo               a IČ. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

            (3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 30 dnů jakékoliv změny
v ohlášených skutečnostech.

 

 

Čl. 4

Sazba poplatku

 

            Sazba poplatku činí ročně:

 

a)      za prvního psa                                                                                                               60 Kč,

b)      za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                                                         60 Kč,

c)      za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu                               60 Kč,

d)     za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu                60 Kč.

 

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

 

            Poplatek je splatný  do 1.února roku v hotovosti v kanceláři OÚ nebo převodem na účet 24326291/0100.

 

 

 

Čl. 6

Navýšení poplatku

 

            Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[2]

´

místní poplatek za užívání veřejného prostranství

 

Čl. 2

Předmět poplatku, poplatník

 

            Předmět poplatku a osoba poplatníka jsou určeny v § 4 zákona č. 565/1990 Sb.,                      o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[3], [4]

 

 

Čl. 3

Veřejné prostranství

 

            Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství konkrétně uvedená v příloze č. 1 a graficky znázorněná na katastrální mapě v příloze č. 2.

 

 

 

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

 

            (1) Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo a  výměru užívání veřejného prostranství. Není-li to možné, je povinen tyto údaje ohlásit nejpozději v den následující po začátku užívání veřejného prostranství Po ukončení užívání veřejného prostranství je povinen ohlásit skutečný stav těchto údajů.

 

            (2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, název, sídlo               a IČ.. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

           

Čl. 5

Sazba poplatku

(částky budou projednány na zastupitelstvu)

 

            (1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a) za umístěná dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb        1 Kč       

b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje      1 Kč

c) za provádění výkopových prací                                                                             1 Kč

d) za umístění stavebního zařízení                                                                             1Kč

e) za umístění reklamního zařízení                                                                             1Kč

f) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných atrakcí                                       1 Kč

g) za umístění skládek                                                                                                1 Kč

h) za vyhrazení trvalého parkovacího místa                                                               1 Kč

i)  za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce                                               1 Kč

j) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce                                             1 Kč

k) za užívání  veřejného prostranství pro reklamní akce                                            1 Kč

l)  za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 1 Kč

 

(Pozn.: U vyznačených zvláštních způsobů užívání veřejného prostranství může obec zvýšit sazbu až na její desetinásobek.) páušální sazba ne smlouva o nájmu.!!!! (týdení roční, měs….)

 

            (2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto

a) ….                                                                                                                        Kč/týden,

b) ....                                                                                                                         Kč/měsíc

c) ....                                                                                                                         Kč/rok

 

            (3) V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.

 

 

Čl. 6.

Splatnost poplatku

 

            (1) Poplatek podle čl. 5 odst. 1 je splatný do 10. dne měsíce následujícím po měsíci ve kterém nastala povinnost platby poplatku.

           

            (2) Poplatek podle čl. 5 odst. 2 písmeno a) a b) je splatný do 10. dne měsíce následujícím po měsíci ve kterém nastala povinnost platby poplatku.

 

(3) Poplatek podle čl. 5 odst. 2 písmeno c) je splatný do 10. dne měsíce ledna následujícího roku ve kterém nastala povinnost platby poplatku.

 

 

 

 

Čl. 7

Navýšení poplatku

 

            Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[5]

 

 

 

 

Čl. 8

Zrušovací a přechodné ustanovení

 

            Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.3/2003.o místních poplatcích.

 

 

Čl. 9
Účinnost

            Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 5.6.2008

 

 

 

 

 

 

 

           

Ing. Luděk Saxl                                                                                            Mgr. Zdeněk Filip                  

     místostarosta                                                                                                       starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

[2] Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

[3] Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje             a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

[4] Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

[5] Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.