rohStrunkovice


Sprava dokumentu

Adobe Acrobat Reader
Microsoft Word Viewer
Výbory zastupitelstva obce Strunkovice nad Volyňkou - práva a povinnosti

Výbory zastupitelstva obce Strunkovice nad Volyňkou - práva a povinnosti

 

Výbory zastupitelstva obce jsou podle § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, iniciativní a kontrolní orgány tohoto vrcholného orgánu. Tomu také odpovídají zřízené výbory za svoji činnost. V souladu s ustanovením § 117 odst. 2 zákona o obcích zastupitelstvo obec zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Zastupitelstvo obce může zřídit i jiné výbory pro další oblasti své činnosti. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce. Výbory jsou vždy nejméně tříčlenné a počet členů je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru a je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. Výbor plní úkoly v souladu s ustanovením § 119 zákona o obcích a dále úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu a mohou požadovat jejich zařazení do programu jednání zastupitelstva obce.

 

Kontrolní výbor zastupitelstva obce Strunkovice nad VolyňkouPředseda: Miloslav Šťastný

Členové: Vlasta Mesiariková, Václav Krbec

 

Finanční výbor zastupitelstva obce Strunkovice nad Volyňkou

Předseda: Ing. Růžička
Členové: Miloslav Houska, Stanislava Prázná