rohStrunkovice


Sprava dokumentu

Adobe Acrobat Reader
Microsoft Word Viewer
Krizový systém města Šumperka

Krizový systém obce Strunkovice nad Volyňkou
Jde o systém komunikace, součinnosti a spolupráce.
Systém je určen pro řešení mimořádných událostí a krizových situací.
Cílem je odstranění, nebo alespoň zmírnění, následků takových událostí na území obce.

Při mimořádných událostech a krizových situacích bude starosta obce s krizovým štábem obce koordinovat záchranné a likvidační práce v obci, na základě požadavku velitele zásahu nebo na základě úkolů stanovených po vyhlášení krizových stavů.

Krizový systém města tvoří:
· Krizový štáb obce
· Obcecní úřad
· Dobrovolníci
· Materiální a technická základna obce vyčleněná pro mimořádné události a krizové situace.
· Subjekty na území obce, jejichž běžná činnost je využitelná v zájmu obyvatelstva, životního prostředí a dalších významných hodnot.

 

Krizový štáb obce Strunkovice nad Volyňkou
Je to orgán obce, který pracuje při řešení vzniklých mimořádných událostí a krizových situací.

V případě, že tou mimořádnou událostí je povodeň, pracuje krizový štáb jako povodňová komise, s působností ve správním obvodu.

Složení Krizového štábu obce Strunkovice nad Volyňkou:

 • Mgr. Zdeněk Filip – předseda
 • Ing. Luděk Saxl
 • Václav Krbec


Podle potřeb vyplývajících z událostí, se předpokládá využití a krátkodobé zařazení různých odborníků do Krizového štábu obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občan při mimořádné události

 

Existuje řada zdrojů a pomůcek s návody na chování při mimořádných událostech.
Jsou to informace platné celostátně a v rámci Jihočeského kraje.
Zde naleznete konkrétní informace platné pro území obce Strunkovice nad Volyňkou Základem jsou informace celostátní a krajské, ale upřesnění vyplývá z krizového a povodňového plánu obce Strunkovice nad Volyňkou.

 

Ochrana osob 1

K ochraně dýchacích cest a očí osob před účinky nebezpečných látek při mimořádných událostech se využívají:
— prostředky průmyslově vyrobené,
— prostředky improvizované, které si osoby připravují svépomocí z dostupného materiálu v domácnostech, na pracovištích, atd.

Prostředky průmyslově vyrobené

Výdej těchto prostředků ze zásob státu se provádí za stavu ohrožení státu a za válečného stavu pro tyto vybrané kategorie osob:

 • dětské ochranné vaky pro děti do 1,5 roku,
 • dětské ochranné kazajky pro děti od 1,5 do 6 let,
 • dětské ochranné masky pro děti od 1,5 do 18 let,
 • ochranné masky pro osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních zařízeních,
 • ochranné masky pro doprovod osob výše uvedených.

Prostředky v majetku státu jsou uloženy ve skladech Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

Z hlediska válečného konfliktu se počítá, že s předstihem 2 roků bude možné zjistit hrozbu války a přijmout potřebná opatření, včetně opatření ve výrobě.

Ochranné masky lze nyní zakoupit prostřednictvím prodejen ochranných pracovních pomůcek.

Prostředky improvizované

K ochraně hlavy se doporučuje použít čepice, šátky a šály, přes které je vhodné převléci kapuci případně nasadit ochranné přilby (motocyklové, pracovní ochranné přilby, cyklistické, lyžařské atd.).
Největší pozornost je nutno věnovat ochraně obličeje a očí.
Jedná se zde o kombinaci ochrany povrchu těla s ochranou dýchacích cest.
Zvláštní pozornost je nutné věnovat ochraně úst a nosu, které jsou vstupní branou dýchacích cest.

Nejvhodnějším způsobem ochrany dýchacích cest je:
Překrytí úst a nosu "rouškou", to je složeným kusem flanelové látky či froté ručníkem,
namočeným ve vodě.
Pro zvýšení ochranného účinku je možné "roušku" navlhčit roztokem

 • octu nebo kyseliny citrónové nebo tekutin tyto látku obsahující
  - limonáda, džus atd. ( 100 g / 1 litr ) k ochraně proti čpavku,
  - jedlé sody ( 50 g / 1 litr ) k ochraně proti chlóru, oxidu siřičitého apod.
 • Upevnění "roušky" v zátylku převázaným šátkem nebo šálou.

K improvizované ochraně očí jsou nejvhodnějším prostředkem brýle uzavřeného typu
( potápěčské, plavecké, lyžařské a motocyklové, u kterých je nutné přelepit větrací průduchy lepicí páskou). V případě, že nejsou takové brýle k dispozici, lze oči jednoduchým způsobem chránit přetažením průhledného igelitového sáčku přes hlavu a jeho stažením tkanicí či gumou v úrovni lícních kostí.

 

 

Ochrana osob 2

Ochranu trupu, rukou a nohou si osoby zajišťují svépomocí z dostupného materiálu v domácnostech, na pracovištích, atd. Prostředky ochrany průmyslově vyrobené nejsou zajišťovány pro žádnou kategorii obyvatelstva.

Ochrana trupu

Každý druh oděvu poskytuje určitou míru ochrany před účinky nebezpečných látek při mimořádných událostech.
K ochraně trupu jsou nejvhodnější následující druhy oděvů:

 • dlouhé zimní kabáty
 • bundy
 • kalhoty
 • kombinézy
 • šusťákové sportovní soupravy

Použité ochranné oděvy je nutné dostatečně utěsnit u krku, rukávů a nohavic. U krku lze k utěsnění použít šálu nebo šátek, který omotáme přes zvednutý límec. Bundu je nutné utěsnit v pase, nejlépe pomocí opasku či řemene. Netěsné zapínání a různé nežádoucí trhliny v oděvu je nutné přelepit lepicí páskou. Ke všem ochranným oděvům je vhodné použít pláštěnku nebo plášť do deště. Tyto se utěsňují pouze u krku.U oděvů z pogumované nebo vrstvené tkaniny musí být pogumovaná strana zvenčí.
V případě, že nemáme pláštěnku k dispozici, můžeme ji nahradit přikrývkou, dekou či plachtou, kterou přehodíme přes hlavu a zabalíme se do ní.

Ochrana rukou a nohou

Velmi dobrým ochranným prostředkem rukou jsou pryžové rukavice. Ochranný účinek je tím větší, čím je materiál silnější. Vhodnější jsou rukavice delší, neboť chrání zápěstí a částečně i předloktí.
Rukávy přesahující přes okraj rukavic, pokud nejsou ukončeny nápletem nebo pryží, převážeme u okrajů řemínkem nebo provázkem. Jestliže by mezi rukavicí a rukávem vzniklo nechráněné místo, musíme zápěstí ovinout šálou, šátkem, igelitem apod. Nemáme-li k dispozici žádné rukavice, ovineme si ruce látkou, šátkem apod., aby byly alespoň krátkodobě chráněny a nepřišly do přímého styku se škodlivými látkami.

Pro ochranu nohou jsou nejvhodnější pryžové a kožené holínky, kozačky nebo kožené vysoké boty. K ochraně nohou je nutno zabezpečit, aby mezi nohavicí a botou nezůstalo nechráněné místo. Nohavici přesahující přes botu u dolního okraje převážeme provázkem nebo řemínkem. Nepřesahuje-li nohavice přes boty ovineme nechráněné místo kusem látky, šátkem apod. Při použití nízkých bot je vhodné zhotovit návleky z igelitových sáčků či tašek.

Po překonání zamořeného prostoru a příchodu "na čistý vzduch" odložit všechnu improvizovanou ochranu do obalu (např. igelitového pytle) a pytel zavázat. Pokud možno se osprchovat - umýt, otřít do sucha a obléci se do čistého.

S největší pravděpodobností následně, podle informací Krizového štábu obce, předat pytel i s improvizovanou ochranou k odborné likvidaci, nebo vyčistit a vyprat.

 

 

 

Co dělat při havárii s únikem nebezpečných látek.

Všímejme si výstražných tabulek a nápisů na dopravních prostředích - oranžové obdélníky a kosočtverce, trojúhelníky.
Věnujme pozornost značkám a upozorněním na různých předmětech - vykřičníky, nákres výbuchu, požáru, lidské lebky a kostí, atd.

Sklad nebezpečných látek není v obci žádný. Proto nejpravděpodobnějším důvodem úniku nebezpečných látek je havárie na komunikaci procházející obcí, nebo havárie na železniční trati při přepravě těchto látek.

Pro řadového občana není důležité vědět, proč se nebezpečná látka dostala mimo kontrolu.
Důležité je vědět, že k této politováníhodné situaci došlo a co má dělat, protože rozhodující je svépomoc.
Cílem chování každého občana by mělo být zabránit i zdánlivě nepodstatnému vlivu nebezpečné látky na svoje zdraví.
Zabránění vlivu nebezpečné látky na zdraví občanů je i cílem činnosti Krizového štábu obce.

Při úniku nebezpečné látky:

 • Opustit volný otevřený prostor a to vždy bokem ke směru větru - k oblaku mlhy nebezpečné látky.
 • Schovat se v uzavřené místnosti.
 • Pokud možno dostat se do místnosti co nejvýše nad zemí.
  Velká většina nebezpečných látek má tendenci vnikat do pozemních prostorů a šířit se při zemi.
 • Vypnout ventilaci.
  Uzavřít dveře, okna a další otvory.
 • Sledovat rozhlas, televizi a informace z mobilních rozhlasových zařízení.
 • Připravit si improvizovanou ochranu.
 • Připravit se na evakuaci.
 • Místnost a budovu opustit jen pokyn velitele zásahu nebo Krizového štábu města.

Vezměme na vědomí, že při havárii může dojít k vypínání elektrické energie. Jsou nebezpečné látky, které se v určité směsi se vzduchem stávají výbušnými a elektrický zkrat může být roznětkou.
Z důvodu uzavření nezbytného prostoru okolo místa úniku nebezpečné látky dojde ke změnám v dopravě a k omezení pohybu osob.
Vzhledem ke snaze složek Integrovaného záchranného systému a krizových štábů zabránit i zdánlivě nepodstatnému vlivu nebezpečné látky na zdraví lidí, mohou být důsledky těchto opatření citelné i ve větších vzdálenostech od místa úniku.

Improvizovaná ochrana lidí.
Cílem je ochrana dýchacích orgánů a povrchu těla dostupnými prostředky.
Navlhčenou roušku přiložit na nos a ústa - složený kapesník, ručník, utěrka, toaletní papír.
Zakrýt vlasy, čelo, uši a krk - čepice, klobouk, šála, kukla.
Zakrýt oči - brýle lyžařské, plavecké, motoristické, průhledný igelit upevněný tkanicemi či jiným způsobem na hlavě.
K ochraně ostatního povrchu těla obléci - kombinéza, pláštěnka, šusťáková sportovní souprava, atd. Důraz na utěsnění u krku, rukávů a nohavic.
Na nohy vysoké boty, holinky, atd.
Na ruce gumové nebo kožené rukavice.

Po překonání zamořeného prostoru a příchodu "na čistý vzduch" odložit všechnu improvizovanou ochranu do obalu (např. igelitového pytle) a pytel zavázat. Pokud možno se osprchovat - umýt, otřít do sucha a obléci se do čistého.
S největší pravděpodobností následně, podle informací Krizového štábu obce, předat pytel i s improvizovanou ochranou k odborné likvidaci, nebo vyčistit a vyprat.

 

 

 

 

 

Evakuace

Pro ochranu obyvatelstva, při ohrožení zdraví a životů, je zásadním opatřením evakuace.

Evakuaci nařizuje velitel zásahu složek Integrovaného záchranného systému (zpravidla příslušník Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje) nebo starosta obce.

Cílem evakuace není šikanování nebo rušení života lidí.
Když již bylo o evakuaci rozhodnuto, určitě je pro to závažný důvod. Na hrdinské chování není nikdo zvědavý.

Předpokládá se evakuace způsobem "soukromým" a způsobem "veřejným".

"Soukromý" způsob

Obyvatelstvo bude vyzváno, aby pro náhradní pobyt po omezenou dobu využilo svých chat, chalup a možností svých příbuzných a známých, v prostorech, kde ohrožení není aktuální. Obyvatelstvo bude taktéž vyzváno, aby využilo svoje vozidla a informace o nepoužitelných dopravních trasách a ohrožených prostorech. Proto má význam nedotknutelná zásoba 20 litrů benzinu nebo nafty.

"Veřejný" způsob

Obyvatelstvo, které neprovedlo "soukromou" evakuaci, využije nabídky Krizového štábu obce k pobytu v náhradních zařízeních.

Krizový štáb obce se musí postarat o střežení opuštěného prostoru.
Velkým úkolem je zajištění základních životních podmínek v náhradních zařízeních. Musí se počítat s tím, že to nebudou stejné podmínky, jaké má každý doma nebo na dovolené. Proto má význam evakuační zavazadlo, které by svým obsahem mělo pomoci překonat složité období.

Evakuace není jen "pouhé" opuštění ohroženého prostoru lidmi. Do evakuace patří i pobyt lidí po nezbytnou dobu v náhradních podmínkách a jejich návrat zpět. Pod pojem evakuace patří i stěhování a náhradní uložení důležitých materiálních hodnot, odsun větších chovů hospodářských zvířat a péče o ně v náhradních podmínkách, pokud to vše situace umožní.

Informace o evakuaci

 • Kolísavé houkání sirén, jako impuls pro sledování dalších informací.
 • Osobní informace hasičů, policistů a spolupracovníků Krizového štábu města.
 • Rozhlasová zařízení na vozidlech státní policie, státních hasičů
 • Telefon 724 189 606 - Starosta.
 • www.strunkovice.cz - AKTUALITY.
 • Plakáty, letáky.

 

 

Evakuace 2


Před odchodem z bytu nebo rodinného domu při evakuaci.

 • Uhasit oheň v kamnech.
 • Vypnout elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček).
 • Uzavřít přívod plynu do bytu nebo rodinného domu.
 • Uzavřít přívod vody do bytu nebo rodinného domu.
 • Dětem a starým lidem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem, příjmením, adresou a číslem telefonu.
 • Připravit evakuační zavazadlo pro každou osobu.
 • Uzavřít okna a venkovní dveře.
 • Připravit zásobu krmení a vody pro exotická a hospodářská zvířata, která zůstanou doma.
 • Prověřit informovanost sousedů.
 • Poskytnout v případě potřeby pomoc starým, nemocným a osamělým sousedům.

Při odchodu z bytu nebo rodinného domu při evakuaci.

 • Vzít sebou kočky a psy.
 • Vzít evakuační zavazadlo.
 • Uzamknout byt.
 • Poskytnout v případě potřeby pomoc starým, nemocným a osamělým sousedům.
 • Odjet soukromých vozidlem nebo odejít podle informací velitele zásahu a Krizového štábu města.

Evakuační zavazadlo.

 • Použít batoh nebo kufr nebo cestovní tašku.
  Obsah by měl pomoci překonat nadcházející složité období.
 • Zavazadlo označit cedulkou se jménem, příjmením, adresou a číslem telefonu.
 • Při balení zavazadla vzít v úvahu:
  • Každá osoba by měla mít svoje zavazadlo.
  • Pokud bude doprava soukromým vozidlem, může obsah zavazadla odpovídat možnostem vozidla.
  • Pokud bude evakuace "veřejným způsobem" , maximální hmotnost zavazadla pro dospělého je 25 kg, pro dítě 15 kg.
  • Každý si nese svoje zavazadlo.
  • Pomáhá se jen starým a nemocným, nebo osamělým matkám s dětmi.

Obsah evakuačního zavazadla.

 • Osobní doklady a cennosti.
 • Základní léky a léky podle momentálního zdravotního stavu.
 • Náplast, obvaz a desinfekce.
 • Základní trvanlivé potraviny a nápoje na 24 hodin.
 • Základní toaletní a hygienické potřeby.
 • Základní předměty osobní potřeby - kapesní nůž, šití, zavírací špendlíky, otvírák na konzervy a lahve, kelímek na pití.
 • Baterka (svítilna) s rezervními bateriemi.
 • Tranzistorové rádio s rezervními bateriemi.
 • Pláštěnka.
 • Náhradní prádlo, oděv a obuv do sucha a do mokra, podle ročního období.
 • Předměty pro zábavu (dlouhou chvíli).

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sekce
 • Povodňový plán
 •   Strunkovice nad Volyňkou