rohStrunkovice


Sprava dokumentu

Adobe Acrobat Reader
Microsoft Word Viewer
Obsah:

 

 

 

 

 

 

 

A. VĚCNÁ  ČÁST

 

A1. Úvodní ustanovení

A2. Směrodatné limity stupňů povodňové aktivity

A3. Vodohospodářsky významné vodní toky a rybníky

A5. Ohrožené území v povodí hlavních toků

          A5.1 Záplavová území

          A5.2 Ohrožené nemovitosti

          A5.3 Ohrožené silnice, železnice, elektrické vedení a produktovody

 

 

 

B. ORGANIZAČNÍ  ČÁST

 

B1. Činnost povodňových orgánů

          B1.1 V době mimo povodeň

          B1.2 V době nebezpečí povodně – I.stupeň – stav BDĚLOSTI

          B1.3 V době povodně – II. a III. stupeň – stav POHOTOVOSTI a stav OHROŽENÍ

          B1.4 V době po povodni   

B2. Seznam, adresy a spojení účastníků povodňové ochrany

        B2.1 Seznam členů povodňové komise obce

          B2.2 Součinnostní orgány a organizace

B3. Jednací řád povodňové komise

B4. Právní předpisy na úseku ochrany před povodněmi

 

 

 

C. GRAFICKÁ  ČÁST

 

C1. Mapa se zákresem hlásných profilů

C2. Mapa správního obvodu obce s vyznačením ohrožených nemovitostí

C3. Situace záplavového území je-li stanoveno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.    VĚCNÁ  ČÁST

 

 

A.1 Úvodní ustanovení

 

Ochrana před povodněmi je stanovena v hlavě IX zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (vodní zákon).

 

Povodňový plán je dokument, který obsahuje způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a  přípravu zabezpečovacích prací; dále obsahuje způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a území a stanovené směrodatné limity stupňů povodňové aktivity.

 

Obsah povodňového plánu je určen § 71, odstavcem 2 vodního zákona a odvětvovou  technickou normou vodního hospodářství TNV 75 29 31 Povodňové plány.

 

Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

 

Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při:

a)      dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci,

b)      déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů,

c)      vzniku mimořádné situace na vodním díle , kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

 

 

A2. SMĚRODATNÉ  LIMITY  STUPŇU  POVODŇOVÉ  AKTIVITY

 

Stupně povodňové aktivity (SPA) (§ 70 vodního zákona) jsou, dle míry povodňového nebezpečí, tyto tři  (v závorce je uvedeno případné barevné značení):

 

I.stupeň  -  stupeň bdělosti                (barva zelená)        (nastává a zaniká – nevyhlašuje se)

II.stupeň  -  stav pohotovosti            (barva žlutá)           II. a III. SPA vyhlašuje a odvolává         

III.stupeň  - stav ohrožení                 (barva červená)      PK ve své územní působnosti

 

Směrodatné limity pro vyhlášení stupňů povodňové aktivity jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky měřené (sledované) v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu uvedeného v povodňovém plánu.

Vodní toky ohrožující obec:

 

Řeka Volyňka:

 číslo hydrologického pořadí (č.h.p.) 1-08-02-027

 

Správce: Povodí Vltavy s.p., Závod Horní Vltava, provoz Otava, U Markéty, Strakonice nebo Povodí Vltavy a.s., Závod Horní Vltava, Litvínovická silnice, České Budějovice

Strakonice – vedoucí – 383 333 876, 383 321 817 nebo dispečink České Budějovice  387 210 609, ústředna 387 210 636-40

 

Němětice, ř.km 8,950, profil kategorie A,

-          limnigraf a vodoměrná lať na levém břehu pod silničním mostem na Čestice a Němětice

 

Sledování vodočtů kategorie A provádí denně ČHMÚ České Budějovice, který předává informace správci vodního toku – Povodí Vltavy s.p., Závodu Horní Vltava, České Budějovice. Sledování vodočtů kategorie B a C (a  náhradně i A), provádějí jednotlivé ObÚ a MěÚ, v době povodně pak povodňové komise ObÚ a MěÚ prostřednictvím hlídkové služby.

Limnigraf Němětice je vybaven automatickým přenosem dat, který je přístupný ČHMÚ a Povodí Vltavy s.p.

 

Směrodatné limity hladiny řeky Volyňky pro vyhlášení stupňů povodňové aktivity ve správním území obce Strunkovice nad Volyňkou:

Volyňka 

 Stanice   -    Stupeň   -    Stav – H   -  Průtok Q   -    N-letost   -   Prům. Q roční   -   Pozn.

 (ř.km.)                               (cm)             (m3/s)                               a stav H_______________   

Němětice         I                    190                44                Q2             2,95 (m3/s)           Profil

                                                                                                             77 cm               ČHMÚ

                                                                                                                                  kategorie A

                       II                     230               65,5              Q5

                       III                    270               89,7              Q16

 

 

A3. Vodohospodářsky významné vodní toky a rybníky

-          normální stavy – průměrné roční průtoky

Volyňka  -  Němětice           77 cm         2,95 m3/s

 

 

 

A5. Ohrožené území v povodí hlavních toků

 

A5.1. Záplavová území

Na správním území města Strakonice, jako obce s rozšířenou působností, jsou stanovena záplavová území Q 100 dle § 66 vodního zákona na základě návrhu správce toku Povodí Vltavy s.p.Praha pouze u významných toků a to – Otavy, Volyňky a Peklova.

U drobných vodních toků ve správě Zemědělské vodohospodářské správy a obcí záplavová území stanovena nejsou.

 

 A5.2 Objekty ohrožené řekou Volyňkou

Obytný dům č.33 (bývalý mlýn) na pravém břehu Volyňky, trvale obydlen, Filipovi, 4 lidé

Lávky pro pěší chataře – jedna nad jezem, druhá nad brodem

Tenisové a nohejbalové kurty na pravém břehu

Místní  příjezdové komunikace k obytnému domu č.33, ke kurtům a k brodu.

 

 

A5.3 Ohrožené silnice, železnice, elek. vedení a produktovody

 

Jednotlivé, nejvíce ohrožené komunikace, železnice a produktovody u hlavních toků jsou uvedeny následně.

Správcem hlavních ohrožených komunikací a silničních mostů je Správa a údržba silnic Strakonice (SÚS). Kde se jedná o místní komunikaci (MK) je správcem obec nebo město, v jehož obvodu se tato komunikace či most nacházejí. Správcem železniční trati a žel. mostů jsou České dráhy Strakonice (ČD).

 

Telefonické spojení na SÚS, ČD, správce vedení, správce produktovodů a na příslušné obecní (městské) úřady je uvedeno v organizační části B2.

 

Ohrožené komunikace a mosty:

Volyňka

Silnice, most č.                         ř.km        místo                        objízdná trasa

Lávka MK                                6,750       Strunkovice

Lávka MK                                8,320       Strunkovice

Silnice I/4                                 8 – 13      Strunkovice

MK p.č.1286, 1283, 1285                        Strunkovice

MK p.č.1289/2                                         Strunkovice

MK p.č.1284                                            Strunkovice

Most přes mlýnský potok                         Strunkovice

 

 

Ohrožené vedení a produktovody:

Volyňka                                

Vedení                     ř.km         místo                                                              pozn.

Elekt. vedení           8,220        Strunkovice nad jezem             od Němětic v zátopě

Plynovod VTL        8,190        Strunkovice nad jezem

 

 

 

 

B.     ORGANIZAČNÍ  ČÁST

 

B1. Činnost povodňových orgánů

 

Činnost povodňových orgánů je dána vodním zákonem č.254/2001 Sb. hlavou IX, zejména pak § 65, § 72, díl 3 - § 77 až § 81.Činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi je dána dílem 4, § 82 až § 85 vodního zákona. (Blíže viz příloha v závěru povodňového plánu – hlava IX  „Ochrana před povodněmi“  zákona č.254/2001 Sb.)

 

B1.1. V době mimo povodeň

 

Dle § 77, odstavce 2, písmene e) vodního zákona je povodňovým orgánem orgán obce.

 

Povodňové orgány obcí ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi

a)      potvrzují soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně (§ 71 odst.4), s povodňovým plánem obce,

b)      zpracovávají povodňový plán obce a předkládají jej k odbornému stanovisku správci povodí, v případě drobných vodních toků správci těchto vodních toků, následně pak předkládají věcnou grafickou část povodňového plánu nadřízenému povodňovému orgánu (MěÚ Strakonice, odb. ŽP) k potvrzení souladu, taktéž postupují i při změně věcné či grafické části plánu. Organizační část plánu průběžně aktualizují, min. 1x ročně a aktualizované údaje poskytují ostatním účastníkům na ochranu před povodněmi

c)      provádějí povodňové prohlídky ve svých správních obvodech – min 1x ročně. Na základě povodňové prohlídky mohou vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost rozhodnutím. (§ 72 vodního zákona),

d)     prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů,

e)      provádějí organizační a technickou přípravu,

f)       zřizují a připravují hlásnou povodňovou službou a hlídkovou službu,

g)      vytvářejí hmotné povodňové rezervy, vyklízejí záplavová území,

h)      vedou záznamy v povodňové knize.

 

 

Složení povodňové komise obce (PKO)

 

Povodňová komise obce (PKO) zřizuje obecní zastupitelstvo k plnění úkolů uložených předpisy o ochraně před povodněmi.

PKO je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností

 

Povodňová komise(PK) obce Strunkovice nad Volyňkou

 

a)      organizuje a zabezpečí hlídkovou a hlásnou službu

b)      informuje občany v ohrožených objektech a vlastníky, správce ohrožených objektů,

c)      upozorní obec ležící níže na toku – MěÚ Přední Zborovice

d)     informuje se u obce ležící výše na toku – ObÚ Němětice a MěÚ Volyně,

e)      zajistí dosažitelnost orgánů (např. Hasičský záchranný sbor,), organizací (např. správce toku, ZOD, mechanizační prostředky) a občanů

f)       prověří připravenost účastníků povodňové ochrany a občanů podle povodňového plánu, popř. provede povodňovou prohlídku,

g)      zapisuje všechny skutečnosti na ochranu před povodněmi, např. přijaté a odeslané zprávy, do povodňové knihy.

 

 

 

 

B1.2 V době nebezpečí povodně – I.stupeň – stav BDĚLOSTI

 

Povodňovým orgánem je v době nebezpečí povodně, při I.stupni povodňové aktivity, § 77, odst. 3, písmene a) vodního zákona Povodňová komise obce (PKO). Činnost je dána dle vodního zákona č.254/2001 Sb. hlavy IX.

 

Stav bdělosti nastává při nebezpečí povodně, zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Na vodočtech vyznačena barvou zelenou.

Stav bdělosti se nevyhlašuje a nastává:

 

-          na základě předpovědi nebo oznámení meteorologické služby ČHMÚ,

-          při srážkách větší intenzity nebo náhlém tání,

-          na základě oznámení správce hlavních vodních toků (Otava, Volyňka) – Povodí Vltavy Č. Budějovice

-          při dosažení výšky hladiny  na Volyňce v Něměticích +190cm,

-          při nepříznivém vývoji bezpečnosti vodního díla (např. rybníků III. kategorie),

-          na základě zpráv povodňových orgánů obcí v územním obvodu toků,

-          při dalším objektivním nebezpečí – např. výskytu ledových bariér v zimě, a to i při relativně nízkých průtocích.

 

 

Činnost povodňového orgánu:

PKO informuje členy OPK, součinnostní orgány, obecní a městské úřady při daném toku.

Hlídková a hlásná služba zahajuje svou činnost, informace o vývoji na vodním toku či vodním díle předává PKO, správcům a vlastníkům ohrožených objektů a nemovitostí, včetně letních kempů a veřejných tábořišť v místě jejich působnosti.

Veškeré údaje o činnosti povodňového orgánu zaznamenávají členové PKO do Povodňové knihy, zejména pak tyto údaje:

-          doslovné znění přijatých a odeslaných zpráv s uvedením odesílatele nebo příjemce

-          způsob převzetí nebo odeslání

-          čas příjmu

-          pramen přijaté zprávy

-          obsah příkazu

-          popis uvedených opatření

 

 

B1.3. V době povodně  -  II. a III. stupeň – stav POHOTOVOSTI a stav OHROŽENÍ

 

Povodňovým orgánem je v době povodně dle § 77, odstavce 3, písmene a) vodního zákona, Povodňová komise obce (PKO).

Složení OPK je dána § 78, odst. 1 vodního zákona. Činnost je dána dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. hlavy IX, při II. a III. stupněm povodňové aktivity.

 

 

II.stupeň – stav POHOTOVOSTI – doba povodně

Na vodočtech vyznačena barvou žlutou. Stav pohotovosti vyhlašuje a odvolává obecní úřad nebo povodňová komise obce (PKO) na  tocích a vodních dílech ve své územní působnost    (§ 70 vodního zákona).

 

Druhý stupeň (stav pohotovosti) se vyhlašuje v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti; aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

 

Stav pohotovosti se vyhlašuje:

-          na základě předpovědi nebo oznámení meteorologické služby ČHMÚ,

-          na základě návrhu správce toku,

-          při dalším objektivním nebezpečí – např. výskytu ledových bariér v zimě i při relativně nízkých průtocích, při ucpání profilu mostu,

-          při dosažení výšky hladiny na řece Volyňce na vodočtu na levém břehu pod silničním mostem směr Němětice + 230 cm ( = 65,5 m3/s)

 

 

Činnost při II.stupni – stavu pohotovosti a při III.stupni – stavu ohrožení:

 

Povodňová komise obce – PKO:

a)      jako při I.stupni a dále

b)      organizuje a zabezpečuje hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, zabezpečuje varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce s využitím jednotného systému varování

c)      informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a povodňový orgán obce s rozšířenou působností a správce a vlastníky ohrožených nemovitostí při toku

d)      vyhlašuje a odvolává stupně pohotovosti a ohrožení pro svůj územní obvod, odvolání II. stupně provede PKO oznámením všem subjektům, kterým bylo vyhlášení oznámeno

e)      organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů a v případě potřeby vyžaduje od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc, zajišťuje dosažitelnost a připravenost potřebných mechanizačních prostředků

f)       vede záznamy v povodňové knize

g)      zabezpečuje evakuaci a návrat, dočasné ubytování (v základní škole, kulturním domě) a stravování evakuovaného obyvatelstva a zajišťuje přemístění ohroženého majetku obyvatelstva,

h)      zajišťuje nutnou hygienickou a zdravotnickou péči.

 

 

III.stupeň – stav OHROŽENÍ – doba povodně

Vyhlašuje PKO při bezprostředním nebezpečí vzniku větších škod, popř. došlo-li již k těmto škodám. Na vodočtech vyznačena barvou červenou.  Stav ohrožení OPK vyhlašuje při:

-          viz II. stupeň

i)        při bezprostředním nebezpečí větších škod nebo při vzniku takových škod,

j)       na základě návrhu správce toku,

k)     při dosažení výšky hladiny na řece Volyňce na vodočtu na levém břehu pod silničním mostem směr Němětice + 270 cm ( = 89,7 m3/s)

 

 

Povodňová komise obce – PKO:

 

a)      organizuje a zabezpečuje hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, zabezpečuje varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce s využitím jednotného systému varování

b)      informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a povodňový orgán obce s rozšířenou působností a správce a vlastníky ohrožených nemovitostí při toku

c)       vyhlašuje a odvolává stupně pohotovosti a ohrožení pro svůj územní obvod, odvolání II. stupně provede PKO oznámením všem subjektům, kterým bylo vyhlášení oznámeno

d)     organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů a v případě potřeby vyžaduje od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc, zajišťuje dosažitelnost a připravenost potřebných mechanizačních prostředků

e)      vede záznamy v povodňové knize

f)       zabezpečuje evakuaci a návrat, dočasné ubytování (v základní škole, kulturním domě) a stravování evakuovaného obyvatelstva a zajišťuje další záchranné práce

g)      zajišťuje nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizuje náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území

 

 

Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašují a odvolávají ve svém územním obvodu povodňové orgány. Podkladem je dosažení nebo předpověď dosažení směrodatného limitu hladin nebo průtoků stanovených v povodňových plánech, zpráva předpovědní nebo hlásné povodňové služby, doporučení správce vodního toku, oznámení vlastníka vodního díla, případně další skutečnosti  charakterizující míru povodňového nebezpečí. O vyhlášení a odvolání povodňové aktivity je povodňový orgán povinen informovat subjekty uvedené v povodňovém plánu a vyšší povodňový orgán.

 

 

B1.4. V době po povodni

 

Dle § 77, odstavce 2, písmene a) vodního zákona je povodňovým orgánem opět orgán obce.

Orgány obce provádějí prohlídky po povodni, zjišťují rozsah a výši povodňových škod, zjišťují účelnost provedených opatření a podávají zprávu o povodni povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností.

 

 

Popovodňové zabezpečovací práce (§ 75 vodního zákona)

 

Popovodňovými zabezpečovacími pracemi jsou technická opatření prováděná při nebezpečí povodně a za povodně ke zmírnění průběhu povodně a jejich škodlivých následků.

 

Popovodňové zabezpečovací práce jsou zejména

a)      odstraňování překážek ve vodním toku a v profilu objektů (propustky, mosty) znemožňující plynulý odtok vody,

b)      rozrušování ledových celin a zácp na vodním toku,

c)      ochrana koryta a břehů proti narušování povodňovým průtokem a zajišťování břehových nátrží,

d)     opatření proti přelití nebo protržení ochranných hrází,

e)      opatření proti přelití nebo protržení ochranných hrází vodních děl zadržujících vodu,

f)       provizorní uzavírání protržených hrází,

g)      instalace protipovodňových zábran,

h)      opatření proti zpětnému vzdutí vody, zejména do kanalizací,

i)        opatření k omezení znečištění vody,

j)        opatření zajišťující stabilizaci území před sesuvy.

 

 

  Povodňové zabezpečovací práce zajišťují správci vodních toků na vodních tocích a vlastníci dotčených objektů, případně další subjekty podle povodňových plánů nebo na příkaz povodňových orgánů.

 

V době mimo povodeň Obecní úřad Strunkovice provádí povodňové prohlídky § 5 nařízení vlády č. 100/1999 Sb., nejméně 1x ročně, zpravidla před obdobím jarního tání.

 

Dále Obecní úřad Strunkovice provádí povodňové prohlídky po povodni, zjišťuje rozsah škod a účelnost provedených opatření dle § 8 nařízení vlády č. 100 /1999 Sb.

 

Dále vykonává evidenční a dokumentační práce, zejména pořizuje fotodokumentaci, zakreslí zaplavené území do mapy, zajistí označení nejvýše dosažené hladiny, záznamy v povodňové knize, zprávy z průběhu povodně a z prohlídky po povodni.

 

 

 

 

B2.Seznam, adresy a spojení účastníků povodňové ochrany

 

B2.1 Seznam členů povodňové komise obce

 

Předseda PKO:  Mgr. FILIP  Zdeněk                                                                        

Adresa domů / zaměstnání :  Strunkovice nad Volyňkou 33 / B.M.S. Vimperk

Telefon domů / zaměstnání : 606 751 530 /  383 373 339 / 388 402 008

Krizový telefon: 724189606

e-mail: starosta@strunkovice.cz, zdenek.filip@worldonline.cz

Podpis ……………………

 

Člen PKO:  Ing. Luděk Saxl

Adresa domů:  Strunkovice nad Volyňkou 49

Telefon domů / zaměstnání : 383 373 302, 602 454 524

e-mail: mistostarosta@strunkovice.cz

Podpis ……………………

 

Člen PKO:  Václav Krbec

Adresa domů :  Strunkovice Nad Volyňkou 22

Telefon domů : 383 373 347  

Podpis ……………………

 

 

B2.2 Součinnostní orgány a organizace

 

Obecní úřad Němětice 383 373 361 nebo 383 373 366, Patera Zdeněk – starosta 383 373 372

 

Obecní úřad Přední Zborovice  Strnad, 383 331 121 VTS nebo                         zást. starosty

 

 

 

Městský úřad Volyně

      Ústředna 383 372 879

      Starosta  383 372 033

      Odbor výstavby a ŽP  383 372 039

 

 

Okresní úřad Strakonice

      Spojovatelka 383 351 111

      Referát ŽP  383 321 544

 

Hasičský záchranný sbor Strakonice

       Tísňové volání 150

       Ústředna 383 358 100    

 

Policie ČR

      Tísňové volání 158

      Volyně 383 372 097

      Strakonice – spojovatelka  974 237 111

 

Okresní hygienická stanice Strakonice  383 321 708 + 09

 

Okresní nemocnice Strakonice

       Tísňová linka  155

       Spojovatelka 383 314 111

 

 

ČHMÚ České Budějovice

     Limnigraf  Němětice 383 372 213

     Předpovědní služba 386 460 721

     www.hydro.chmi.cz

 

 

 

B2.5 Hlásná a hlídková služba

.

Na řece Volyňce:

 

Jméno, adresa, telefon:                                                      Podpis:…………………………………..

 

 

B4. Právní předpisy na úseku ochrany před povodněmi

 

Právní předpisy na ochranu před povodněmi

 

Zákon 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, upravený dle zákona 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením okresních úřadů

 

Zákon 138/1973 Sb., o vodách ve znění zákona 14/1998 Sb.

      § 10 povolení k některým činnostem v zátopě

      § 13 vodohospodářský souhlas

      § 42 ochrana před povodněmi

 

Zákon 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství ve znění pozdějších předpisů, úplné znění zákon č. 458/1992 Sb.

      § 1 a 3 vodohospodářské orgány – orgány obcí

      § 17 až § 22 ochrana před povodněmi

      § 24e pokuty fyzickým osobám podnikajícím a právnickým osobám

 

Nařízení vlády č. 100/1999 Sb., o ochraně před povodněmi

       podrobněji upravuje povinnosti a práva pro ochranu před povodněmi stanovené zákonem

 

Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů

      § 47 uložení opatření, popř. pokuty právnickým osobám

 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, úplné znění zákona č. 124/1993 Sb.

      § 34 pokuty fyzickým osobám

 

Metodický pokyn MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

 

Norma TNV 75 29 31 Povodňové plány