Oficiální název

Obec Strunkovice nad Volyňkou

Důvod a způsob založení:

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost. 

Obec Strunkovice nad Volyňkou vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zák. č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 12. 12. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18, odst 2, písm. c) zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, výkon státní správy ve svém územním obvodu za podmínek stanovených zákony (hlava VII Ústavy České republiky, § 14 a 21 zákona o obcích).

Organizační struktura

Obec Strunkovice nad Volyňkou

           Zastupitelstvo obce

                       Finanční výbor

                       Kontrolní výbor

Kontaktní spojení:

Korespondenci a dotazy směřujte na:

Obecní úřad Strunkovice nad Volyňkou č.p. 26
387 01 
Česká republika (CZ)
tel: 724 189 606
http://www.strunkovice.cz
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Případné platby můžete poukázat:

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

24326291/0100

Identifikační údaj IČO:    IČO: 00667854

Identifikační údaj DIČ:    Organizace není plátce DPH.

Rozpočet v tomto roce

Bližší informace ZDE (link)

Závěrečný účet za předchozí rok

Bližší informace ZDE (link)

Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

  • ústně – v kanceláři úřadu
  • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
   Obecní úřad Strunkovice nad Volyňkou č.p. 26
   387 01 
  • e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • elektronickým podáním, ID datové schránky : fa7b7fx
  • telefonicky na tel. čísle: 724 189 606                                                                

Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

Bližší informace https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

Nejdůležitější předpisy

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
  (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Platné obecně závazné vyhlášky
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

 

Seznam organizací

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli navázány na rozpočet povinného subjektu.

Není žádná takováto organizace