http://strunkovice.cz/obecni-urad/sprava-dokumentu/category/55-55

 

Výbory zastupitelstva obce Strunkovice nad Volyňkou – práva a povinnosti

 Výbory zastupitelstva obce jsou podle § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, iniciativní a kontrolní orgány tohoto vrcholného orgánu. Tomu také odpovídají zřízené výbory za svoji činnost. V souladu s ustanovením § 117 odst. 2 zákona o obcích zastupitelstvo obec zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Zastupitelstvo obce může zřídit i jiné výbory pro další oblasti své činnosti. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce. Výbory jsou vždy nejméně tříčlenné a počet členů je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru a je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. Výbor plní úkoly v souladu s ustanovením § 119 zákona o obcích a dále úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu a mohou požadovat jejich zařazení do programu jednání zastupitelstva obce.

Kontrolní výbor zastupitelstva obce Strunkovice nad Volyňkou

Předseda: Bc. Blanka Menčíková

Členové:   Josef Brynda, Michal Habich

 

Finanční výbor zastupitelstva obce Strunkovice nad Volyňkou

Předseda: Jaroslava Nosková
Členové: Ing. Lucie Vršecká, Václava Máchová

FILIP Zdeněk, Mgr., starosta obce Strunkovice nad Volyňkou

Při výkonu funkce starosta: 
– zastupuje obec navenek, 
– připravuje, svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem, a spolu s ověřovateli podepisuje zápis z jednání zastupitelstva obce, 
– spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce, 
– spolu s místostarostou plní úkoly koordinační a kontrolní povahy při zabezpečování usnesení zastupitelstva obce, 
– spolupracuje s předsedy výborů zastupitelstva obce a pomáhá jim při plnění úkolů, 
– odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok, 
– odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce podle zvláštního zákona, 
– organizuje a kontroluje plnění usnesení zastupitelstva, 
– řídí činnosti při plnění úkolů obrany, při přípravě na mimořádné události a krizové situace, a při jejich řešení, 
– je ze své činnosti odpovědný zastupitelstvu obce, 
– může požadovat po Policii ČR spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, a dále při plnění úkolů v oblasti požární ochrany, mimořádných událostí a krizových situací, 
– v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů má odpovědnost za organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly a je povinen zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém v souladu s ustanovením § 25 zákona o finanční kontrole.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Obecní úřad Strunkovice nad Volyňkou
Mgr. Zdeněk Filip
Strunkovice nad Volyňkou 26
387 01
Česká republika (CZ)
tel: (+420) 724189606
http://www.strunkovice.cz
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Luděk Saxl, Ing.,  místostarosta obce Strunkovice nad Volyňkou 

Místostarosta je volen zastupitelstvem, kterému je ze své činnosti odpovědný. 
Zastupitelstvo obce Strunkovice nad Volyňkou zvolilo jednoho místostarostu a svěřilo mu při výkonu jeho funkce zabezpečování úkolů v tomto rozsahu: 
– zastupování obce navenek v rozsahu konkrétního pověření zastupitelstva, 
– organizování a kontrola přípravy materiálů pro zastupitelstvo, 
– organizování a kontrola plnění usnesení zastupitelstva, 
– koordinace, kontrola a zabezpečování úkolů vyplývajících z usnesení zastupitelstva, včetně návrhů opatření potřebných k zabezpečení úkolů a zájmů obce, 
– spolupráce s předsedy výborů zastupitelstva. 

KONTAKTNÍ ADRESA:

Obecní úřad Strunkovice nad Volyňkou
Ing. Luděk Saxl
Strunkovice nad Volyňkou 26
387 01
Česká republika (CZ)
tel: (+420) 602 454 524

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Složení zastupistelstva

Starosta: Mgr. Zdeněk Filip
Místostarosta: Ing. Luděk Saxl
Zastupitelé: Josef Brynda
  Bc. Blanka Menčíková

Ing. Lucie Vršecká

Jaroslava Nosková

Václava Máchová

 

 

 Zápisy z jednání zastupitelstva obce najdete najdete na:

http://strunkovice.cz/obecni-urad/sprava-dokumentu/category/50-50